गुनासो/ सुझाव

तपाईले आफनो गुनासो/ सुझाव तल दिईएको ठेगानामा हुलाकवाट, फोनवाट अथवा तलको फाराम प्रयोग गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ।

गुनासो/ सुझाव अंग्रेजी अथवा नेपाली युनिकोड भाषामा हुनुपर्नेछ।

गुनासो/ सुझाव फाराम